Namen in cilji ŠZ

logoNamen zveze je spodbujati Športno dejavnost in s tem prispevati k

razvoju Športa v Republiki Sloveniji s tem, da :



 Namen in cilje uresničuje s tem, da: